Q: ვერ გიკავშირდებით.ვერც სხვა აბონენტს..რა ხდება?

5/17/2020 8:03:51 PM
rockako

ვის ვერ უკავშირდებით? 

5/17/2020 8:25:30 PM
rockako

?? 

5/17/2020 8:26:04 PM

5/17/2020 8:30:14 PM

ბილAკნზე ვერსად ვრეკავ.რა ხდება?

 

5/17/2020 8:30:55 PM

5/17/2020 8:31:20 PM
rockako

110101 ზე დარეკეთ

5/17/2020 8:33:05 PM

ოპერატორს 110101 ვერ ვუკავშირდები. სულ რობოტი მპასუხობს.

 

 

 

5/17/2020 8:37:41 PM

5/17/2020 8:37:46 PM