Q: *225# orjer gavaaktiure shemtxvevit da amshemmtxvevaahi raxteba

5/22/2020 7:20:53 PM
ბილაინის ფანი

Samwuxarod tanxis dabruneba ar xdeba

5/22/2020 7:23:17 PM